You are currently viewing Podstawowe zasady prowadzenia KPiR

Podstawowe zasady prowadzenia KPiR

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) to nieodłączny element funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Właściwe zarządzanie finansami może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu na rynku, dlatego warto poznać podstawowe zasady prowadzenia KPiR, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie firmy.

Zasada ewidencji przychodów i rozchodów

Pierwszym istotnym aspektem prowadzenia KPiR jest zasada ewidencji przychodów i rozchodów. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokumentować wszystkie transakcje finansowe, które mają miejsce w jego firmie. Zgodnie z przepisami prawa, ewidencja ta powinna być prowadzona w sposób rzetelny, systematyczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. Właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych może przyczynić się do uniknięcia problemów z organami kontrolnymi oraz pozwoli na lepsze zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Dokumentacja źródłowa to kolejny istotny element prowadzenia KPiR. Każda transakcja finansowa musi być udokumentowana poprzez odpowiednie dowody księgowe, takie jak faktury, rachunki czy umowy. Przechowywanie dokumentacji źródłowej przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia roku podatkowego jest kluczowe. Tylko w ten sposób przedsiębiorca będzie mógł udowodnić prawidłowość swoich rozliczeń oraz uniknąć ewentualnych problemów z organami kontrolnymi.

Zasada bieżącego i rzetelnego księgowania

Właściwe prowadzenie KPiR opiera się również na zasadzie bieżącego i rzetelnego księgowania. Każda transakcja finansowa powinna być wprowadzana do księgi niezwłocznie po jej zaistnieniu. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać wpisów w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Ważne jest również, aby wpisy były dokonywane w sposób czytelny oraz jednoznaczny, co pozwoli na łatwe śledzenie historii finansowej firmy oraz sprawne przeprowadzenie ewentualnej kontroli.